Är du kund?

TF Banks aktieägares beslutanderätt utövas vid bolagsstämman/årsstämman.

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagets högsta beslutande organ, som bland annat beslutar i frågor som ändring av bolagsordningen, beviljande av ansvarsfrihet, fastställande av balans­ och resultaträkningar, aktieutdelningar, val av styrelseledamöter revisorer samt arvode till styrelseledamöter och revisorer. Regler som styr bolagsstämman och vad som ska förekomma vid denna finns bland annat i aktiebolagslagen och bolagsordningen.