Bolagsstyrning

Aktierna i TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan den 14 juni 2016. Bolaget är moderbolag i TF Bank-koncernen som bedriver bankrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.

TF Bank följer tillämpliga lagar och regler för god bolagsstyrning och kontroll av verksamheten, såsom lagen om bank och finansieringsrörelse (2004:297), konsumentkreditlag (2010:1846), aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), Nasdaqs regelverk för emittenter och International Financial Reporting Standards. Dessutom omfattas TF Bank av ett antal föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Finansinspektionen och europeiska tillsynsmyndigheten för banker (”EBA”).