Klimatomställning

Klimatomställningen är vår tids viktigaste samhällsfråga, och trots liten direkt miljöpåverkan ska TF Bank bidra till de globala målen och till att minska vårt globala avtryck på miljön.

Minska eget klimatavtryck

Klimatomställningen är vår tids viktigaste samhällsfråga och trots begränsad direkt miljöpåverkan ska TF Bank bidra till de globala målen och till att minska sitt globala avtryck på miljön. Banken har en hållbarhetspolicy som uppdateras regelbundet. Denna policy har antagits av styrelsen för TF Bank och finns tillgänglig för samtliga medarbetare inom banken att ta del av. Under året har banken tagit kliv mot att minska sitt globala avtryck genom att bland annat beräkna sitt klimatavtryck i samarbete med externa konsulter.

TF Banks indirekta miljöpåverkan sker främst genom leverantörernas energianvändning, särskilt gällande serverkapacitet. Banken använder en molnbaserad serverlösning som bedöms säkrare och är mer energieffektiv än egna servrar. Den serverhall som används drivs med 100 % grön el och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Beräkningen baseras på Greenhouse Gas protokollet (GHG-protokollet) och är beräknat enligt konsolideringsmetoden med en operationell kontrollansats. Bankens klimatpåverkan har beräknats enligt den marknadsbaserade metoden. Mätningar har gjorts inom scope 1 (köldmedium och tjänstefordon), scope 2 (el, fjärrvärme och fjärrkyla) och en del av scope 3 (tjänsteresor samt indirekta livscykelutsläpp relaterade till respektive utsläppskälla).

Då TF Banks verksamhet finns i flera länder har videokonferensmöjligheter prioriterats på alla kontor för att minska bolagets miljöpåverkan i form av resor och för att underlätta möten mellan bankens olika enheter.

På våra kontor är vi måna om att ha en välfungerande källsortering. Papper, kartonger, toner och elektronisk utrustning sorteras och lämnas till återvinning. Vårt kontorsmaterial köps in ifrån miljöcertifierade leverantörer och vi strävar efter att i möjligaste mån välja miljövänliga produkter.

Vi anser det vara av yttersta vikt att våra leverantörer följer höga etiska standarder och agerar ansvarsfullt. TF Bank har antagit en uppförandekod för leverantörer, Denna distribueras till leverantörer som i sin tur kan godkänna vår uppförandekod för leverantörer eller påvisa att de har en likvärdig uppförandekod.

Digitala processer

Vi befinner oss på en digitaliseringsresa där vi utvecklar interna processer och smarta lösningar för våra kunder, men olika förutsättningar gäller på de olika marknaderna med anledning av landets mognadsgrad för att acceptera digitala lösningar. I de baltiska länderna och i Norge sker all marknadsföring och kundkommunikation digitalt. På samtliga sker huvuddelen av nyutlåningen digitalt via låneförmedling.

Vi strävar efter att minska vår pappersanvändning genom flera olika initiativ. Vi uppmuntrar våra kunder att signera låneavtalen elektroniskt och har kommit långt i detta arbete på flera marknader. Vi ser en förbättring avseende användning av e-faktura och fakturor via e-post för att distribuera avier till våra kunder. Andelen fakturor som skickas digitalt uppgick till 91% under 2023.

Både i vår marknadsföring och i vår administration använder vi oss av Svanen- eller FSC-märkta produkter vad gäller papper, kuvert och kartonger. Inom Ecommerce Solutions erbjuder vi även våra handlare ett AI-verktyg, Avarda Return Optimizer, för att minska antalet returer, vilket i sin tur bidrar till minskade transporter.

Bidra till energiomställning

TF Bank undersöker kontinuerligt affärsmöjligheter att erbjuda finansieringslösningar som kan underlätta klimatomställning med fokus på modern energi. Via bankens e-handelskunder finns dessutom möjlighet att finansiera köp av moderna energilösningar.

Nyckeltal – Klimatomställning 2023 2022
Klimatpåverkan (t CO2e) 534,9 484,0
Klimatpåverkan per anställd (t CO2e / FTE) 1,41 1,56
Klimatpåverkan per omsättning (t CO2e / MSEK) 0,27 0,34
Klimatpåverkan per yta (t CO2e / m2) 0,02 0,03
Energiförbrukning per yta (kWh / m2) 159,93 131,83