Klimatomställning

Klimatomställningen är vår tids viktigaste samhällsfråga, och trots liten direkt miljöpåverkan ska TF Bank bidra till de globala målen och till att minska vårt globala avtryck på miljön.

Minska eget klimatavtryck

TF Bank har begränsad direktpåverkan på miljön och ser ingen väsentlig risk inom miljöområdet, men vi utmanar oss ändå att minska vår påverkan genom att exempelvis begränsa antalet resor i tjänsten. Den indirekta miljöpåverkan sker främst genom våra leverantörers energianvändning, särskilt gällande serverkapacitet. Banken använder en molnbaserad serverlösning som bedöms säkrare och är mer energieffektiv än egna servrar. Den serverhall som används drivs med 100% grön el och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Då TF Banks verksamhet finns i flera länder har videokonferensmöjligheter prioriterats på alla kontor för att minska bolagets miljöpåverkan i form av resor och för att underlätta möten mellan koncernens olika enheter.

På våra kontor är vi måna om att ha en välfungerande källsortering. Papper, kartonger, toner och elektronisk utrustning sorteras och lämnas till återvinning. Vårt kontorsmaterial köps in ifrån miljöcertifierade leverantörer och vi strävar efter att i möjligaste mån välja miljövänliga produkter.

TF Bank genomför under våren 2022 en beräkning av verksamhetens CO2-utsläpp inom scope 1 och scope 2, vilken kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Digitala processer

Vi befinner oss på en digitaliseringsresa där vi utvecklar interna processer och smarta lösningar för våra kunder, men olika förutsättningar gäller på de olika marknaderna med anledning av landets mognadsgrad för att acceptera digitala lösningar. I de baltiska länderna och i Norge sker all marknadsföring och kundkommunikation digitalt. I Sverige och Finland sker huvuddelen av nyutlåningen digitalt via låneförmedling, men kompletteras med riktade kampanjer via post.

Vi strävar efter att minska vår pappersanvändning genom flera olika initiativ. Vi uppmuntrar våra kunder att signera låneavtalen elektroniskt och har kommit långt i detta arbete på flera marknader. Vi ser också utrymme för förbättring avseende användning av e-faktura och fakturor via e-post för att hantera avier till våra kunder. Till våra norska och baltiska kunder skickas i stort sett uteslutande e-faktura och fakturor via e-post, medan huvuddelen av avierna i Finland och Sverige skickas digitalt.

Både i vår marknadsföring och i vår administration använder vi oss av Svanen- eller FSC-märkta produkter vad gäller papper, kuvert och kartonger. Inom Ecommerce Solutions erbjuder vi även våra handlare ett AI-verktyg, Avarda Return Optimizer, för att minska deras returgrader, vilket i sin tur bidrar till minskade transporter. Bidra till energiomställning

Bidra till energiomställning

TF Bank undersöker kontinuerligt affärsmöjligheter att erbjuda finansieringslösningar som kan underlätta klimatomställning med fokus på modern energi. I dagsläget erbjuds säljfinansiering för installation av solcellspaneler i Polen som ett led i en nationell satsning att öka energiandelen från förnyelsebara källor. Via bankens e-handelskunder finns dessutom möjlighet att finansiera köp av moderna energilösningar, till exempel solfångare hos Bolindo.

Nyckeltal – Klimatomställning 2021
Klimatpåverkan (CO2e) 225,8
– Varav Scope 1 10,8
– Varav Scope 2 88,5
– Varav Scope 3 126,6
Klimatpåverkan per anställd (CO2e/FTE) 0,96
Klimatpåverkan per omsättning (CO2e/MSEK) 0,21
Klimatpåverkan per yta (CO2e/m2) 0,06
Scope 1 inkluderar köldmedium och tjänstefordon
Scope 2 inkluderar el, fjärrvärme och fjärrkyla
Scope 3 inkluderar tjänsteresor samt indirekta livscykelutsläpp relaterade till respektive utsläppskälla