Styrelsens utskott

Revisionsutskott

TF Bank har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Michael Lindengren (ordförande), Mari Thjømøe samt John Brehmer. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskott

TF Bank har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Bertil Larsson (ordförande), John Brehmer och Charlotta Björnberg-Paul. Ersättningsutskottet har som uppgift att sammanträda två gånger per år med huvuduppgift att ge stöd åt styrelsen i arbetet med att säkerställa att riskerna i samband med TF Banks ersättningssystem mäts, hanteras och rapporteras. Utskottet ansvarar vidare för att bistå styrelsen med att fastställa normer och principer för beslut om ersättning till TF Banks anställda och ledningsgrupp samt att säkerställa att ersättningssystemen är förenliga med gällande lagar och regler.

Risk- och complianceutskott

TF Bank har ett risk- och complianceutskott bestående av två medlemmar: Sara Mindus (ordförande) och John Brehmer. Risk- och complianceutskottet ska rådge styrelsen vad avser företagets samlade nuvarande och framtida riskaptit och riskstrategi och bistå styrelsen när den övervakar den verkställande ledningens genomförande av strategin.