Hållbarhet

För oss på TF Bank handlar hållbarhet om att bedriva en ansvarsfull verksamhet där vår avsikt är att ha en så begränsad negativ påverkan på miljö och människa som möjligt, vilket skapar hållbara värden för våra intressenter. Hållbarhet för oss omfattar såväl miljömässig som social och ekonomisk påverkan. Som bank, arbetsgivare och börsnoterat bolag har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka samhället positivt genom att driva de hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss. TF Banks styrelse antog i december 2020 ett nytt hållbarhetsprogram med fyra fokusområden.

Fokusområdena är en vidareutveckling av bankens tidigare fokusområden och inbegriper såväl risk- som möjlighetsperspektiv. De utgår från en väsentlighetsanalys och fungerar som ett samlande ramverk för bankens hållbarhetsarbete. Områdena är också framtagna mot bakgrund av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Inom respektive område kommer också ett antal mätbara nyckeltal som visar utvecklingen över tid att användas. Styrelsens ambition är att besluta om målsättningar baserat på utvalda nyckeltal under 2021. Utöver de fyra fokusområdena har banken också ett antal sociala samarbeten i syfte att göra en insats för de mest utsatta.

Område Varför? Vårt löfte Globalt mål
Ansvarsfull kreditgivning En ansvarsfull kreditgivning är affärskritiskt och bidrar till såväl låga kreditförluster för TF Bank som en välfungerande samhällsekonomi i stort.

 

Vi säkerställer, vid varje enskilt ärende, korrekt kreditbedömning genom vår beprövade kreditgivningsprocess som kontinuerligt utmanas, utvecklas och förbättras.

 

8
Affärsetik och styrning God affärsetik och sund bolagsstyrning är grundförutsättningar för TF Banks värdegrund och förtroende från kunder, medarbetare och marknaden, samt bidrar till förtroendet för den finansiella sektorn hos allmänheten.

 

Vi agerar alltid ansvarsfullt med tydligt fokus på regelefterlevnad och hög riskmedvetenhet.

 

16
Attraktiv arbetsgivare Genom att attrahera talangfulla medarbetare med olika erfarenheter och perspektiv skapar vi det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång.

 

Vi erbjuder en fysiskt, psykiskt och social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

 

5, 8
Klimatomställning Klimatomställningen är vår tids viktigaste samhällsfråga, och trots liten direkt miljöpåverkan ska TF Bank bidra till de globala målen och till att minska vårt globala avtryck på miljön.

 

Vi ska minska vår egen påverkan och bidra till klimatomställning på de sätt vi kan.

 

7