Hållbarhet

Vårt mål på TF Bank är att bidra till finansiell inkludering genom att erbjuda ansvarsfull kreditgivning. I en fungerande samhällsekonomi är ansvarsfull kreditgivning en nödvändig och viktig produktkategori. Vi vill, på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, kunna ge våra kunder möjligheten att ta del av de produkter och tjänster de är i behov av. TF Banks styrelse antog i december 2020 ett flerårigt hållbarhetsprogram med fyra fokusområden.

Fokusområdena är en vidareutveckling av bankens tidigare fokusområden och inbegriper såväl risk- som möjlighetsperspektiv. De utgår från en väsentlighetsanalys och fungerar som ett samlande ramverk för bankens hållbarhetsarbete. Områdena är också framtagna mot bakgrund av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Inom respektive område finns också ett antal mätbara nyckeltal som visar utvecklingen över tid att. Utöver de fyra fokusområdena har banken också ett antal sociala samarbeten i syfte att göra en insats för de mest utsatta.

Område Syfte och relevans Vårt löfte Globalt mål
Ansvarsfull kreditgivning En ansvarsfull kreditgivning är affärskritiskt och bidrar till såväl låga kreditförluster för TF Bank som en välfungerande samhällsekonomi i stort.

 

Vi säkerställer, vid varje enskilt ärende, korrekt kreditbedömning genom vår beprövade kreditgivningsprocess som kontinuerligt utmanas, utvecklas och förbättras.

 

8
Affärsetik och styrning God affärsetik och sund bolagsstyrning är grundförutsättningar för TF Banks värdegrund och förtroende från kunder, medarbetare och marknaden, samt bidrar till förtroendet för den finansiella sektorn hos allmänheten.

 

Vi agerar alltid ansvarsfullt med tydligt fokus på regelefterlevnad och hög riskmedvetenhet.

 

16
Attraktiv arbetsgivare Genom att attrahera talangfulla medarbetare med olika erfarenheter och perspektiv skapar vi det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång.

 

Vi erbjuder en fysiskt, psykiskt och social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

 

5, 8
Klimatomställning Klimatomställningen är vår tids viktigaste samhällsfråga, och trots liten direkt miljöpåverkan ska TF Bank bidra till de globala målen och till att minska vårt globala avtryck på miljön.

 

Vi ska minska vår egen påverkan och bidra till klimatomställning på de sätt vi kan.

 

7