Attraktiv arbetsgivare

Genom att attrahera talangfulla medarbetare med olika erfarenheter och perspektiv skapar vi det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång.

Mångfald och jämställdhet

På TF Bank ska vi behandla alla människor med respekt och värdighet i enlighet med våra affärsprinciper. TF Bank strävar efter långsiktig affärsmässig framgång och anser att anställda med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa det innovativa klimat som krävs för att uppnå detta. Som ett mindre bolag vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare, vilka är vår viktigaste resurs. Området mångfald och jämställdhet tas upp i vår uppförandekod.

Vi arbetar för att alla medarbetare ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Viktiga aspekter inom vårt jämställdhetsarbete är att underlätta möjligheterna att förena arbete och föräldraskap, att förebygga och förhindra diskriminering samt att ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika arbeten.

Trygg arbetsmiljö

Alla medarbetare inom TF Bank ska ha en inspirerande och trygg arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt. Den fysiska arbetsmiljön ska vara utformad så att den främjar hälsa och säkerhet. Alla anställda ska ha en bra ergonomiskt utformad arbetsplats. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. TF Bank utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Kompetensutveckling

En grundläggande princip för TF Bank är att ge alla medarbetare möjlighet till utveckling och utbildning. Vi tränar kontinuerligt alla medarbetare i frågor som berör de egna arbetsuppgifterna samt i bredare och affärskritiska frågor såsom penningtvätt. Baserat på utvecklingssamtal mellan varje anställd och närmaste chef sätts vidare personliga målsättningar, med möjlighet till individuell utveckling utifrån behov och ambitioner. Målet är att alla medarbetare ska förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet, att kunna påverka sin arbetssituation, att känna ansvar för sina uppgifter och att utveckla sin kompetens.

Banken vill också vara en språngbräda till arbetslivet och på flera marknader finns möjligheter till deltidsarbete vid sidan av studierna.

Nyckeltal – attraktiv arbetsgivare 2022 2021
Antal medarbetare 290 236
– Varav kvinnor 154 126
– Andel kvinnor (%) 53 52
Andel medlemmar i företagsledning och styrelse (%) 22 33
– I styrelse (%) 33 50
– I företagsledning (%) 0 0
– I utökad ledningsgrupp (%) 21 16
Antal nationaliteter i styrelsen 2 3
Medelålder bland medarbetare i koncernen 35 35
Sjukfrånvaro (%) 4.7 3.5
Personalomsättningshastighet (%) 18.7 16.6
Antal deltidsanställda studenter 24 20