Bolagsstyrningsrapporter

TF Banks bolagsstyrningsrapporter beskriver de allmänna och övergripande principerna för bolagsstyrningen i TF Bank Group och TF Bank AB (publ) (”TF Bank”).

TF Bank är ett publikt aktiebolag som styrs av externa krav som till exempel aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om bank och finansieringsrörelse, lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen om insättningsgaranti, Finansinspektionens (FI) föreskrifter och allmänna råd, TF Banks antagna bolagsordning och andra tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. TF Bank har aktier och förlagslån noterade på Nasdaq Stockholm och tillämpar därför Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och följer svensk kod för bolagsstyrning.

  Dokument
15 mars, 2024 Bolagsstyrningsrapport 2023
17 mars, 2023 Bolagsstyrningsrapport 2022
18 mars, 2022 Bolagsstyrningsrapport 2021
19 mars, 2021 Bolagsstyrningsrapport 2020
27 mars, 2020 Bolagsstyrningsrapport 2019
22 mars, 2019 Bolagsstyrningsrapport 2018
23 mars, 2018 Bolagsstyrningsrapport 2017
5 april, 2017 Bolagsstyrningsrapport 2016
22 mars, 2016 Bolagsstyrningssrapport 2015