Styrelsens arbete

Styrelsen är Bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och Bolagets högsta ledande organ. TF Banks styrelses ansvar regleras av aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden.

Uppgifterna och arbetet för styrelsen i TF Bank är dessutom reglerade i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Styrelsen följer även en skriftlig arbetsordning som revideras årligen. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, styrelseordförande och verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott samt instruktion för verkställande direktören.

Styrelsens ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens ekonomiska situation samt tillse att Bolagets organisation utformas så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ansvarar för avvägning av Bolagets risktaganden och har etablerat regler för beslutsordning, ekonomisk rapportering och finansiering. Riktlinjer finns även för arbete inom andra områden, till exempel; miljö, etik, kvalitet, information, personal, IT och säkerhetsbevakning samt kommunikation. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat att upprätta mål och strategier för Bolagets verksamhet, sträva efter att säkerställa att organisation och drift av Bolagets verksamhet kännetecknas av intern styrning och kontroll, upprätta interna regler avseende riskhantering och riskkontroll och regelbundet följa upp regelefterlevnaden och säkerställa att det finns en revisionsfunktion samt att övervaka Bolagets finansiella ställning. Vidare är det styrelsens uppgift att utse verkställande direktören, anta instruktioner för verkställande direktörens arbete och att övervaka resultatet av den verkställande direktörens arbete.

Styrelseordföranden ska tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen erhåller tillfredsställande beslutsunderlag för sitt arbete och att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete.