Affärsetik och styrning

God affärsetik och sund bolagsstyrning är grundförutsättningar för TF Banks värdegrund och förtroende från kunder, medarbetare och marknaden, samt bidrar till förtroendet för den finansiella sektorn hos allmänheten.

Motverkande av korruption, penningtvätt och terrorfinansiering

Med korruption avses framförallt givande eller tagande av muta eller otillbörliga förmåner samt felaktigt agerande vid intressekonflikter. Att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att korrupt beteende inte kan få fäste är en grundförutsättning för fortsatt förtroende från våra kunder, medarbetare och marknaden. TF Banks arbete med antikorruption utgår från bankens uppförandekod och omfattar hela banken och alla medarbetare. Det säkerställs att uppförandekoden årligen ses över och uppdateras samt att bankens medarbetare tar del av uppdateringar. Vidare genomförs regelbundna antikorruptionsutbildningar för att ge medarbetarna vägledning i hur man på bästa sätt agerar om man upplever osäkerhet i en förbindelse eller affärsrelation. Sammantaget bidrar detta till en medvetenhet hos samtliga medarbetare om att arbetet med antikorruption är en ständigt pågående process.

TF Bank arbetar förebyggande för att förhindra att banken ska användas för penningtvätt eller terrorfinansiering både för att motverka detta samhällsproblem och för att skydda sina kunder. Arbetet sker inom ramen för den riskbedömning och kundkännedomsprocess som görs av varje ny kund i banken. Därefter sker löpande granskning av transaktioner och aktiviteter. Misstänkta fall av penningtvätt eller terrorfinansiering utreds och anmäls till relevanta myndigheter på respektive marknad.

Som ett steg i TF Banks aktiva arbete med att upprätthålla hög affärsetik har TF Bank en visselblåsarfunktion dit misstänkta fall av avvikelser från uppförandekoden, brott mot interna eller externa regelverk samt penningtvätt och terrorfinansiering anonymt kan anmälas. Visselblåsarfunktionen finns tillgänglig på bankens hemsidor.

TF Bank har också antagit en uppförandekod för leverantörer. Bankens leverantörer utvärderas utifrån olika premisser. Uppförandekoden för leverantörer distribueras till leverantörer som, i sin tur, kan godkänna vår uppförandekod för leverantörer eller påvisa att de har en likvärdig uppförandekod. Bankens compliance-funktion säkerställer att årliga uppföljningar av leverantörerna i förhållande till uppförandekoden görs.

Informationssäkerhet och GDPR

TF Bank har ett systematiskt informationssäkerhetsarbete där vi arbetar förebyggande. På ett kontinuerligt sätt anpassar vi säkerhetsskyddet utifrån organisationens behov och risker i enighet med regulatoriska krav, god sed och praxis.

Vi kräver dessutom att personer som behandlar personuppgifter åtar sig sekretess genom skriftliga avtal och strikta informationssäkerhetsåtgärder. Detta gäller även våra leverantörer, vilket fastställts i vår uppförandekod för leverantörer.

Det är TF Banks skyldighet att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella. Personuppgifter skyddas av banksekretess, vilket innebär att TF Bank inte får lämna ut personuppgifter till obehöriga personer. Banken har vidare omfattande rutiner för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Sund bolagsstyrning och effektiv riskhantering

TF Bank följer svensk kod för bolagsstyrning och använder en väl beprövad modell för bolagsstyrning med tydliga ansvar, riktlinjer och policyer för alla väsentliga områden.

Bolagets riskhantering bygger på tre försvarslinjer med utgångspunkt i affärsområdena som inkluderar alla medarbetare. I andra linjen finns de oberoende kontrollfunktionerna regelefterlevnad och riskkontroll som granskar, utvärderar och rapporterar till ledningen och styrelsen avseende risker och regelefterlevnad. Den tredje linjen består av internrevision, som är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen. Internrevisionen ansvarar huvudsakligen för att tillhandahålla styrelsen tillförlitlig och objektiv utvärdering av riskhantering, finansiell rapportering samt kontroll- och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker och förbättra kontrollstrukturen.

Mer information om TF Banks bolagsstyrning samt riskhantering återfinns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 93-103.

Nyckeltal – affärsetik och styrning 2023 2022
Antal kundklagomål 119 54
Antal anmälda överträdelser av GDPR 0 0
Antal anmälningar till visselblåsarfunktion 0 0
Inbetald skatt (TSEK) 166 552 135 824