Affärsetik och styrning

God affärsetik och sund bolagsstyrning är grundförutsättningar för TF Banks värdegrund och förtroende från kunder, medarbetare och marknaden, samt bidrar till förtroendet för den finansiella sektorn hos allmänheten.

Motverkande av korruption, penningtvätt och terrorfinansiering

Med korruption avses hos TF Bank framförallt givande eller tagande av muta eller otillbörliga förmåner samt felaktigt agerande vid intressekonflikter. Att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att korrupt beteende inte kan få fäste är en grundförutsättning för fortsatt förtroende från våra kunder, medarbetare och marknaden. TF Banks arbete med antikorruption utgår från koncernens uppförandekod som omfattar hela koncernen och alla nivåer av medarbetare. Vår compliance-funktion säkerställer att uppförandekoden årligen ses över och uppdateras samt att koncernens medarbetare tar del av uppdateringar. Vidare genomförs regelbundna antikorruptionsutbildningar för att ge medarbetarna vägledning i hur man på bästa sätt agerar om man upplever osäkerhet i en förbindelse eller affärsrelation. Sammantaget bidrar detta till en medvetenhet hos samtliga medarbetare om att arbetet med antikorruption är en ständigt pågående process.

Vi arbetar förebyggande för att förhindra att TF Bank ska användas för penningtvätt både för att motverka detta samhällsproblem och för att skydda våra kunder. Arbetet sker inom ramen för den riskbedömning och kundkännedomsprocess som görs av varje ny kund i banken. Därefter sker löpande granskning av transaktioner och aktiviteter. Misstänkta fall av penningtvätt utreds och anmäls till relevanta myndigheter på respektive marknad.

TF Bank har en intern visselblåsarfunktion dit misstänkta fall av avvikelser från uppförandekoden, brott mot interna eller externa regelverk samt penningtvätt och terrorfinansiering anonymt kan anmälas av medarbetarna. Om möjligt ska anmälan ske till medarbetarens närmaste chef, men i det fall det inte är lämpligt eller möjligt sker anmälan till bankens compliance-chef. En medarbetare som gör en anmälan till visselblåsarfunktionen och som väljer att inte vara anonym anses agera lojalt med sin arbetsgivare och garanteras att inte lida någon arbetsrättslig skada.

TF Bank har också antagit en uppförandekod för leverantörer. Leverantörer måste godta uppförandekoden, alternativt påvisa en egen motsvarande uppförandekod, för att få leverera tjänster till TF Bank.

Datasäkerhet och kundintegritet

TF Bank har väletablerade och högkvalitativa riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet och använder säkerhetsåtgärder såsom SSL-kryptering, säkerhetskopiering och brandväggar.

Vi kräver dessutom att personer som behandlar personuppgifter åtar sig sekretess genom skriftliga avtal och strikta informationssäkerhetsåtgärder. Detta gäller även våra leverantörer, vilket fastställts i vår uppförandekod för leverantörer.

Det är TF Banks skyldighet att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella. Personuppgifter skyddas av banksekretess, vilket innebär att TF Bank inte får lämna ut personuppgifter till obehöriga personer. Banken har vidare omfattande rutiner för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Sund bolagsstyrning och effektiv riskhantering

TF Bank följer svensk kod för bolagsstyrning och använder en väl beprövad modell för bolagsstyrning med tydliga ansvar, riktlinjer och policyer för alla väsentliga områden.

Bolagets riskhantering bygger på tre försvarslinjer med utgångspunkt i affärs- och stödenheterna, som inkluderar alla medarbetare. I andra linjen finns de oberoende kontrollfunktionerna regelefterlevnad, informationssäkerhet och riskkontroll som granskar, utvärderar och rapporterar till ledningen och styrelsen avseende risker och regelefterlevnad. Den tredje linjen består av internrevision, som är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen. Internrevisionen ansvarar huvudsakligen för att tillhandahålla styrelsen tillförlitlig och objektiv utvärdering av riskhantering, finansiell rapportering samt kontroll- och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker och förbättra kontrollstrukturen.

Mer information om TF Banks bolagsstyrning samt riskhantering återfinns i bolagsstyrningssektionen.

Nyckeltal – affärsetik och styrning 2021 2020
Antal kundklagomål 21 16
Antal anmälda överträdelser av GDPR 0 0
Antal anmälningar till visselblåsarfunktion 0 0
Inbetald skatt (TSEK) 107 990 86 970