Affärsetik och styrning

God affärsetik och sund bolagsstyrning är grundförutsättningar för TF Banks värdegrund och förtroende från kunder, medarbetare och marknaden, samt bidrar till förtroendet för den finansiella sektorn hos allmänheten.

Motverkande av korruption, penningtvätt och terrorfinansiering

Med korruption avses framförallt givande eller tagande av muta eller otillbörliga förmåner samt felaktigt agerande vid intressekonflikter. Att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att korrupt beteende inte kan få fäste är en grundförutsättning för fortsatt förtroende från våra kunder, medarbetare och marknaden. TF Banks arbete med antikorruption utgår från bankens uppförandekod och omfattar hela banken och alla medarbetare. Det säkerställs att uppförandekoden årligen ses över och uppdateras samt att bankens medarbetare tar del av uppdateringar. Under 2022 har en särskild utbildningsinsats i uppförandekoden genomförts. Vidare genomförs regelbundna antikorruptionsutbildningar för att ge medarbetarna vägledning i hur man på bästa sätt agerar om man upplever osäkerhet i en förbindelse eller affärsrelation. Sammantaget bidrar detta till en medvetenhet hos samtliga medarbetare om att arbetet med antikorruption är en ständigt pågående process.

Vi arbetar förebyggande för att förhindra att TF Bank ska användas för penningtvätt eller terrorfinansiering både för att motverka detta samhällsproblem och för att skydda våra kunder. Arbetet sker inom ramen för den riskbedömning och kundkännedomsprocess som görs av varje ny kund i banken. Därefter sker löpande granskning av transaktioner och aktiviteter. Misstänkta fall av penningtvätt eller terrorfinansiering utreds och anmäls till relevanta myndigheter på respektive marknad.

TF Bank har en intern visselblåsarfunktion dit misstänkta fall av avvikelser från uppförandekoden, brott mot interna eller externa regelverk samt penningtvätt och terrorfinansiering anonymt kan anmälas av medarbetarna. Om möjligt ska anmälan ske till medarbetarens närmaste chef, men i det fall det inte är lämpligt eller möjligt sker anmälan till bankens Chief Compliance Officer. En medarbetare som gör en anmälan till visselblåsarfunktionen och som väljer att inte vara anonym anses agera lojalt med sin arbetsgivare och garanteras att inte lida någon arbetsrättslig skada.

TF Bank har också antagit en uppförandekod för leverantörer. Denna distribueras till leverantörer som, i sin tur, kan godkänna vår uppförandekod för leverantörer eller påvisa att de har en likvärdig uppförandekod. Bankens compliance-funktion säkerställer att årliga uppföljningar av leverantörerna i förhållande till uppförandekoden görs.

Datasäkerhet och kundintegritet

TF Bank har ett systematiskt informationssäkerhetsarbete där vi arbetar förebyggande. På ett kontinuerligt sätt anpassar vi säkerhetsskyddet utifrån organisationens behov och risker i enighet med regulatoriska krav, god sed och praxis.

Vi kräver dessutom att personer som behandlar personuppgifter åtar sig sekretess genom skriftliga avtal och strikta informationssäkerhetsåtgärder. Detta gäller även våra leverantörer, vilket fastställts i vår uppförandekod för leverantörer.

Det är TF Banks skyldighet att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella. Personuppgifter skyddas av banksekretess, vilket innebär att TF Bank inte får lämna ut personuppgifter till obehöriga personer. Banken har vidare omfattande rutiner för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Sund bolagsstyrning och effektiv riskhantering

TF Bank följer svensk kod för bolagsstyrning och använder en väl beprövad modell för bolagsstyrning med tydliga ansvar, riktlinjer och policyer för alla väsentliga områden.

Bolagets riskhantering bygger på tre försvarslinjer med utgångspunkt i affärs- och stödenheterna, som inkluderar alla medarbetare. I andra linjen finns de oberoende kontrollfunktionerna regelefterlevnad, informationssäkerhet och riskkontroll som granskar, utvärderar och rapporterar till ledningen och styrelsen avseende risker och regelefterlevnad. Den tredje linjen består av internrevision, som är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen. Internrevisionen ansvarar huvudsakligen för att tillhandahålla styrelsen tillförlitlig och objektiv utvärdering av riskhantering, finansiell rapportering samt kontroll- och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker och förbättra kontrollstrukturen.

Mer information om TF Banks bolagsstyrning samt riskhantering återfinns i bolagsstyrningsrapporten.

Nyckeltal – affärsetik och styrning 2022 2021
Antal kundklagomål 46 21
Antal anmälda överträdelser av GDPR 0 0
Antal anmälningar till visselblåsarfunktion 0 0
Inbetald skatt (TSEK) 134 349 107 990