Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsaspekter kan ingå i alla våra riskkategorier. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att begränsa och följa upp hållbarhetsrisker. Huvudprincipen för riskhanteringen är de tre försvarslinjerna, där affärsområdena utgör den första försvarslinjen, compliance- och riskfunktionerna den andra försvarslinjen och internrevision den tredje försvarslinjen. Utöver de risker som redovisas i årsredovisningens riskavsnitt i not 3, har TF Bank identifierat följande specifika hållbarhetsrisker:

Hållbarhetsrisk Konsekvens Hantering
Överskuldsättning
Risken att TF Bank genom sina produkter bidrar till överskuldsättning i samhället
Förtroendet för TF Bank och den finansiella sektorn i stort kan minska, kunder hamnar i ekonomiska svårigheter TF Bank säkerställer, vid varje enskilt ärende, korrekt kreditbedömning genom en beprövad kreditgivningsprocess som kontinuerligt utmanas, utvecklas och förbättras.
Regelefterlevnad
Risken att TF Bank misslyckas i att efterleva gällande regelverk på sina marknader
Förtroendet för TF Bank och den finansiella sektorn i stort kan minska, TF Bank kan åläggas sanktionsavgifter eller, i ett värsta scenario, förlora tillstånd TF Banks compliance-avdelning arbetar löpande med att säkerställa att TF Bank uppfyller alla relevanta regelverk, ofta i dialog med lokala tillsynsmyndigheter. En visselblåsarfunktion finns tillgänglig för alla medarbetare.
Korruption
Risken att TF Banks anställda agerar efter eget intresse
Förtroendet för TF Bank kan minska Alla medarbetare genomgår utbildning i uppförandekod, samt särskild utbildning i anti-korruption. Utbildningen ger vägledning i hur man på bästa sätt ska agera om man upplever osäkerhet i en förbindelse eller affärssituation.
Penningtvätt och terrorfinansiering
Risken att TF Banks tjänster utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering
Förtroendet för TF Bank och den finansiella sektorn i stort kan minska, TF Bank kan åläggas sanktionsavgifter eller, i ett värsta scenario, förlora tillstånd Riskbedömning och kundkännedomsprocess som görs av varje ny kund i banken. Därefter sker löpande granskning av transaktioner och aktiviteter. Misstänkta fall anmäls till relevanta tillsynsmyndigheter.
Leverantörer
Risken att TF Banks leverantörer agerar på ett sätt som kan skada bankens verksamhet eller förtroende i marknaden
TF Bank kan lida skada både förtroendemässigt och ekonomiskt TF Bank utvärderar leverantörer utifrån flera olika premisser. Banken har en uppförandekod för leverantörer och uppföljning sker årligen.
IT- och datasäkerhet
Risken att TF Bank utsätts för IT-attacker eller dataintrång i syfte att tillskansa sig kunddata eller utsätta kund för bedrägeri
TF Banks kunder kan drabbas ekonomiskt eller integritetsmässigt, förtroendet för TF Bank i marknaden kan minska, och i sin tur leda till utflöden av likviditet TF Bank har ett förebyggande systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Hälsa och säkerhet
Risken att TF Banks medarbetare lider av ohälsa eller att arbetsplatserna inte uppfyller krav på arbetsmiljö
TF Bank kan förlora personal, arbetsgivarvarumärket kan skadas och TF Bank kan som en konsekvens få svårt att rekrytera ny personal TF bank arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. Utvärdering sker löpande av insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.