Interna riktlinjer för styrning och kontroll

Bolaget har fastställt en verksamhetsplan och ett flertal interna riktlinjer för styrning och kontroll av Bolagets organisation och verksamhet.

I tillägg till verksamhetsplanen, behandlar de interna riktlinjerna bland annat följande områden: kreditprövning, identifiering och hantering av intressekonflikter, åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, informationssäkerhet, riskhantering, hantering av operativa risker, hantering av likviditetsrisker, regelefterlevnad, internrevision, utläggning av verksamhet till uppdragstagare, etik, rapportering av händelser av väsentlig betydelse, visselblåsning och ersättningssystem.

Verksamhetsplanen och de interna riktlinjerna har antagits av styrelsen.