Ansvarsfull kreditgivning

En ansvarsfull kreditgivning är affärskritiskt och bidrar till såväl låga kreditförluster för TF Bank som en välfungerande samhällsekonomi i stort.

Kontrollerad tillväxt

TF Bank prioriterar organisk tillväxt under kontrollerade former. Med kombinationen av välutvecklade kreditgivningsprocesser och relativt låga kreditbelopp tas kalkylerade risker som snabbt kan anpassas när förutsättningarna på makronivå förändras. Det är oundvikligt att kreditförlusterna i absoluta tal ökar över tid när utlåningsportföljen växer. Ambitionen är dock att kreditförlustnivån inom respektive segment årligen ska minska. Under 2021 ökade kreditförlusterna med 7 procent exklusive den extra kreditförlustreservering som gjordes i inledningen av pandemin 2020. Kreditförlustnivån minskade samtidigt till 2,8 procent mot bakgrund av förbättrad kreditkvalitet i låneportföljen

Kundskydd

Som kund hos oss får man inte ha betalningsanmärkningar sedan tidigare och man behöver ha marginaler i sin ekonomi, vilket säkerställs genom en kvar-att-leva-på kalkyl. Våra kunder får ej heller ha för hög skuldsättningsnivå. TF Banks krediter kännetecknas av relativt låga kreditbelopp och korta återbetalningstider, vilket ökar sannolikheten för att våra kunder klarar av att återbetala sina lån, även när de ekonomiska förutsättningarna förändras. För att skydda kunden mot oväntade förändringar i den egna ekonomin erbjuder vi även möjligheten att teckna en försäkring mot betalningsinställelse beroende på arbetslöshet eller sjukdom. Om kunden ändå skulle få problem att återbetala sitt lån engagerar vi oss för att hjälpa dem. TF Bank har särskilt utbildade medarbetare som tidigt tar kontakt med kunden vid försenad betalning för att gemensamt komma fram till en lösning och om möjligt ge råd och stöd.

Finansiell inkludering

Ansvarsfull kreditgivning utgör en nödvändig och viktig produktkategori och funktion i en fungerande samhällsekonomi. Genom att ta en kredit kan konsumenter fördela utgifter över tid. TF Banks produkter ska kännetecknas av lättförståeliga villkor och hög tillgänglighet, med ambitionen att möta behoven hos kreditvärdiga personer som behöver ta ett lån. Kreditgivningen kombinerar därför automatiska processer med manuell handläggning. Genom att tillhandahålla kundservice på alla marknader har kunderna möjlighet att ta kontakt och få hjälp med sina ärenden på det lokala språket.

Hur kreditbedömningen går till

Under 2021 hanterade vi drygt 7,0 miljoner låneansökningar (5,5) där cirka hälften nekats kredit till följd av vår robusta kreditbedömning. Vi säkerställer, i varje ärende, korrekt kreditbedömning genom vår beprövade kreditgivningsprocess som kontinuerligt utmanas, utvecklas och förbättras. Vår långa erfarenhet i branschen i olika geografiska marknader och under olika ekonomiska cykler har gett oss kunskap och data för att kunna utveckla våra modeller.

Kreditbedömning görs i enlighet med god kreditgivningssed och utgår alltid ifrån kundens finansiella situation samt sker i enlighet med TF Banks kreditpolicy. I vissa länder kan det krävas att vi tar kontakt per telefon för att säkerställa att informationen om den som söker lånet är korrekt. På marknader där vi har tillgång till mer begränsad information via kreditupplysningsföretag begär vi in kompletterande uppgifter, till exempel lönespecifikation och deklaration, för att säkerställa att kunden har tillräckligt ekonomiskt utrymme för att kunna återbetala lånet.

Nyckeltal – ansvarsfull kreditgivning 2021 2020
Kreditförlustnivå (%) 2,8 3,8
Intäkter från sena betalningar (%) 6,9 6,1
Antal låneansökningar 7 043 040 5 519 888
– Varav nekade 3 485 867 2 652 344
Medelstorlek på lån (SEK) 36 542 42 766
Andel marknader med lokal Kundservice (%) 80 80