TF Bank publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2023

Styrelse och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för TF Bank AB (publ) för 2023. Dokumenten har publicerats på www.tfbankgroup.com.

Trots den ekonomiska osäkerheten har året för TF Bank kännetecknats av tillväxt med fortsatt hög lönsamhet. Låneportföljen ökade med 24 % i lokala valutor, efter rekordvolymer för segmenten Ecommerce Solutions och Credit Cards. Rörelseresultatet uppgick till 510 MSEK – en ökning med 17 % jämfört med 2022.” – Joakim Jansson, VD.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2024 kl 08:30 CET.