Delårsrapport januari – september 2023

Under det tredje kvartalet uppgick TF Banks rörelseresultat till 131 MSEK, inklusive en avsättning för omstruktureringskostnader på 16 MSEK. Den underliggande lönsamheten förbättrades under kvartalet bland annat mot bakgrund av genomförda prishöjningar och kontrollerad lägre utlåningstillväxt. Låneportföljen ökade med 4 % i lokala valutor, särskilt påverkad av en fortsatt tillväxt i segmentet Credit Cards.” – Joakim Jansson, VD.

Januari – september 2023 jämfört med januari – september 2022

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 404 MSEK, jämfört med september 2022 är ökningen i lokala valutor 24 %
 • Rörelseresultatet ökade med 16 % till 371,7 MSEK, inklusive en avsättning för omstruktureringskostnader på 15,9 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 15 % till 12,91 SEK
 • K/I-talet minskade till 42,0 % (43,7)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 22,1 % (24,0)
 • Totala kapitalrelationen har ökat till 16,1 % (15,6) sedan årsskiftet

Juli – september 2023 jämfört med juli – september 2022

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 404 MSEK, jämfört med juni 2023 är ökningen i lokala valutor 4 %
 • Rörelseresultatet ökade med 19 % till 131,2 MSEK, inklusive en avsättning för omstruktureringskostnader på 15,9 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 19 % till 4,58 SEK
 • K/I-talet minskade till 42,6 % (43,5)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 22,4 % (23,6)

Väsentliga händelser, januari – september 2023

 • Kreditkortsverksamheten har under de första nio månaderna haft en lånebokstillväxt om 62 % och skalfördelar i affärsmodellen har bidragit till att rörelseresultatet förbättrats väsentligt.
 • För att ta tillvara framtida möjligheter till expansion och göra nödvändiga anpassningar i nuvarande organisation har banken gjort en avsättning för omstruktureringskostnader om 15,9 MSEK.
 • TF Bank har emitterat supplementärkapitalinstrument om 150 MSEK, primärkapitalinstrument om 150 MSEK samt genomfört en förtida inlösen av primärkapitalinstrument om 100 MSEK.

För att följa presentationen online, vänligen följ länken nedan. För att ställa frågor ring in på nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart och ange möteskoden:

Länk: https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/tf-bank-q3-presentation-2023-2/

SE: +46 (0)8 5053 9728 och ange möteskod 896 5737 6247.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2023 kl. 07:00 CET.