TF Bank utser valberedning för årsstämman 2024

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2024, som kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2024. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2024 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter, revisor och ersättning för utskottsarbete.

Enligt principerna beslutat på årsstämman 2021 för hur valberedningen ska utses så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 och består av följande ledamöter:

  • Paul Källenius, representerande TFB Holding AB
  • Erik Selin, representerande Erik Selin Fastigheter AB
  • Jonas Weil, representerande Proventus Aktiebolag
  • John Brehmer, styrelseordförande TF Bank AB

Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande.

Tiberon AB, den andre största ägaren i TF Bank, avböjde egen representation i valberedningen. Tiberon AB:s styrelseledamot John Brehmer är dock ledamot i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i TF Bank.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det genom att skicka epost till ir@tfbank.se eller skriva till: TF Bank AB (publ), Att: Valberedningen, Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, senast den 8 februari 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations, mikael.meomuttel@tfbank.se
 

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2023 kl. 10.00 CET.