TF Bank planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner kronor för att finansiera den förväntade framtida tillväxten med en optimal kapitalstruktur.

Emissionen förväntas ske under andra kvartalet 2018 om marknadsvillkoren bedöms som gynnsamma och instrumentet kommer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information avseende instrumentets löptid och ränta kommer att offentliggöras i samband med emissionen. 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl.07.00 CET.