TF Bank optimerar kapitalstrukturen genom emission av primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB har framgångsrikt emitterat primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner svenska kronor. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter 5 år och löper med en ränta om 3 månader STIBOR + 6,75%. Instrumentet kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

TF Bank har sedan tidigare ett utestående förlagslån (T2) om 100 miljoner svenska kronor med förfall i december 2025. De två hybridinstrumenten skapar goda förutsättningar för att finansiera den förväntade framtida tillväxten med en optimal kapitalstruktur. 

SEB har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen av primärkapitaltillskott. 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33


Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl.11.45 CET.