TF Bank har framgångsrikt emitterat supplementärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) har emitterat supplementärkapitalinstrument om 100 miljoner svenska kronor med slutligt förfall i december 2030 och med första möjlighet till inlösen i december 2025 (”Nya Obligationer”). Supplementärkapitalinstrumenten löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 550 bps per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse där såväl större institutioner som privata investerare deltog.

Till följd av emissionen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget återköpa totalt 48 miljoner svenska kronor av Bolagets utestående supplementärkapitalinstrument med första inlösendatum den 14 december 2020 (ISIN: SE0007783477) (”Befintliga Obligationer”). Bolaget har för avsikt att återlösa residualen av de Befintliga Obligationerna, uppgående till 52 miljoner svenska kronor, vid nästa räntebetalningstillfälle den 14 mars 2021 i enlighet med de villkor som framgår i det godkännande som gavs av Finansinspektionen den 26 november 2020.

ABG Sundal Collier AB agerade finansiell rådgivare och sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2020 kl. 14.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.