TF Bank har framgångsrikt emitterat supplementärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) har emitterat supplementärkapitalinstrument (T2) om 150 miljoner svenska kronor med förfall februari 2033 och med första möjlighet till inlösen i februari 2028 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 650 bps per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse från institutionella och privata investerare och möjliggör för fortsatt lönsam tillväxt samt optimering av Bankens kapitalstruktur. Likviddag för Obligationerna är den 28 februari 2023 och Obligationerna kommer att tas upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank agerade sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2023 kl. 17.00 CET.