TF Bank AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) emitterade obligationer av primärkapitaltillskott med evig löptid om SEK 100 000 000 den 7 juni 2018. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR plus 6,75 procent per år.

TF Bank AB (publ) har ansökt om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att vara upptagna till handel så snart som möjligt.

I samband med listningen har TF Bank AB (publ) tagit fram ett prospekt. Prospektet har blivit godkänt av, och registrerat hos, Finansinspektionen i enlighet med Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på TF Banks hemsida (www.tfbankgroup.com).

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2018 kl. 18:00 CET.