TF Bank AB (publ) har framgångsrikt emitterat primärkapitalinstrument (AT1)

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) har emitterat primärkapitalinstrument (AT1) om 150 miljoner svenska kronor med evig löptid och med första möjlighet till inlösen i september 2028 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 875 bps per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse från institutionella och privata investerare och möjliggör för fortsatt lönsam tillväxt samt optimering av Bankens kapitalstruktur. Likviddag för Obligationerna är den 6 september 2023 och Obligationerna kommer att tas upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordea agerade sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Information lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2023 kl. 15:15 CET

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.