TF Bank AB har fått godkännande att byta metod för att beräkna kapitalkravet för operativ risk

Finansinspektionen har givit TF Bank tillstånd att använda den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Förändringen innebär att kapitalkravet för operativ risk ligger betydligt närmare verksamhetens egen uppfattning av dess operativa risker. Beslutet innebär att kapitalsituationen i TF Bank stärks.

TF Bank byter metod för beräkning av kapitalkravet för operativ risk från schablonmetoden till den alternativa schablonmetoden. Applicerat på TF Banks siffror per 2022-09-30 skulle den totala kapitalrelationen ha höjts från 15,0 % till 16,2 %, att jämföra med det regulatoriska kravet om 11,8 %. Primärkapitalrelationen skulle ha höjts från 13,4 % till 14,4 %, att jämföra med det regulatoriska kravet om 9,6 %. Kärnprimärkapitalrelationen skulle ha höjts från 11,7 % till 12,7 %, att jämföra med det regulatoriska kravet om 8,0 %.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.