Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 4 maj 2021

TF Bank AB (publ) har idag, den 4 maj 2021, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram. På grund av covid-19 pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

 Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 21 500 TSEK till aktieägarna, motsvarande 1,00 SEK per aktie, och som avstämningsdag för utdelningen den 6 maj 2021. Vidare beslutades att balansera 891 943 TSEK i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse John Brehmer, Bertil Larsson, Sara Mindus, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe till styrelseledamöter, samt att genom nyval utse Michael Lindengren till styrelseledamot.

Till styrelsens ordförande valdes John Brehmer.

Tone Bjørnov entledigades från styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå enligt följande: 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, samt 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i det nyetablerade risk- och complianceutskottet.

Revisor
Vidare beslutade årsstämman att genom nyval utse KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Dan Beitner som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta föreslagna principer för utseende av valberedning, som i allt väsentligt var oförändrade från föregående år. Vidare beslutade årsstämman att de antagna principerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för sammansättningen av valberedning fattas av stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om antagande av aktieprogram
Årsstämman beslutade att anta ett Aktieprogram 2021 enligt styrelsens förslag. Programmet har en treårig löptid och innebär att ledande befattningshavare, vissa övriga chefer, nyckelpersoner och specialister, sammanlagt upp till 25 personer, under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda, kan erhålla upp till 62 000 aktier i TF Bank förutsatt att de själva förvärvat motsvarande antal aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen enligt styrelsens förslag bl.a. i syfte att möjliggöra poströstning vid framtida bolagsstämmor. Vidare anpassades bolagsordningen till lagändringar.

* * * * * * *

TF Bank AB (publ)

Styrelsen

* * * * * * *

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 13:30 CEST.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.