Kommuniké från TF Bank AB:s årsstämma 2023

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid TF Banks årsstämma tidigare idag den 3 maj 2023. Stämman hölls i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för räkenskapsåret 2022.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja John Brehmer, Niklas Johansson, Michael Lindengren, Sara Mindus och Fredrik Oweson samt genom nyval av Arti Zeighami till styrelseledamöter. Mari Thjømøe har avböjt omval. John Brehmer omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om följande arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämmovalda och inte anställda av bolaget:

  1. 1 200 000 (1 200 000) kronor till ordförande och 400 000 (400 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
  2. 150 000 (150 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet
  3. 100 000 (100 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet
  4. 150 000 (150 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Jämfört med tidigare gällande riktlinjer har inga betydande förändringar gjorts.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Beslut om antagande av aktieprogram

Årsstämman beslutade att anta Aktieprogram 2023 enligt styrelsens förslag. Programmet har en treårig löptid och innebär att ledande befattningshavare och vissa andra anställda, sammanlagt upp till 28 personer, under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda, kan erhålla upp till 26 000 aktier i TF Bank förutsatt att de själva förvärvat motsvarande antal aktier.

Årsstämman beslutade att högst 26 000 förvärvade aktier i bolaget för överlåtas eller tilldelas. Företrädesrätt att tilldelas aktier ska tillkomma de som är berättigade att få aktier enligt Aktieprogram 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo procent vid tidpunkten för stämmans beslut om detta bemyndigande. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom och eljest med andra villkor. Styrelsen kan besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med skälet att tillföra nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget samt för att genomföra förvärv eller för att anskaffa kapital till förvärv.

Aktier kan även emitteras för att säkerställa åtaganden enligt Bolagets aktieprogram. En sådan emission kan genomföras till en kurs som understiger aktiernas marknadsvärde, men inte till lägre kurs än aktiernas kvotvärde.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 17:00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.