Delårsrapport januari – september 2022

”TF Banks låneportfölj fortsätter att växa och det tredje kvartalets tillväxt uppgick till 6 % i lokala valutor. Tillväxten sker med hög lönsamhet och kvartalets avkastning på eget kapital uppgick till 24 %. Vi fortsätter att ta marknadsandelar i Tyskland och under det tredje kvartalet passerades 100.000 aktiva kreditkortskunder.”

– Mattias Carlsson, VD.

Januari – september 2022 jämfört med januari – september 2021

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 13 598 MSEK, jämfört med september 2021 är ökningen i lokala valutor 29 %
 • Rörelseresultatet ökade med 26 % till 319,9 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 24 % till 11,22 SEK
 • K/I-talet uppgick till 43,7 % (41,5)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24,0 % (24,2)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 15,0 % (16,2) sedan årsskiftet

Juli – september 2022 jämfört med juli – september 2021

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 13 598 MSEK, jämfört med juni 2022 är ökningen i lokala valutor 6 %
 • Rörelseresultatet ökade med 21 % till 110,4 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 18 % till 3,86 SEK
 • K/I-talet uppgick till 43,5 % (41,1)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23,6 % (25,2)

Väsentliga händelser, januari – september 2022

 • Utlåningsverksamhet har etablerats i Danmark och Spanien inom segment Consumer Lending och i Österrike inom segment Credit Cards.
 • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna fordringar har tecknats på flera marknader inom samtliga segment.
 • Hög lånebokstillväxt inom kreditkortsverksamheten under det tredje kvartalet gör att segment Credit Cards numera är det näst största segmentet inom TF Bank.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Banken har inom segmentet Ecommerce Solutions tecknat avtal med en större nordisk handlare som förväntas generera en årlig transaktionsvolym på drygt 2 miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

 

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022 kl. 07:00 CET.