Delårsrapport januari – september 2017

”TF Bank fortsätter att växa och rörelseresultatet för årets första nio månader landade på 142,8 MSEK, en ökning om 22 % mot föregående år justerat för jämförelsestörande poster. Tillväxten följer den långsiktiga planen och utlåning till allmänheten har ökat med 19 % från årsskiftet till nästan tre miljarder SEK.” – Declan Mac Guinness, VD.

Januari – september 2017 (jämfört med januari – september 2016)

 • Rörelseintäkterna ökade med 16,9 % till 377,6 MSEK
 • Låneportföljen den 30 september 2017 uppgick till 2 950 MSEK, en ökning om 18,5 % sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 46,5 % till 142,8 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 22,3 % och uppgick till 142,8 MSEK*
 • Nettoresultatet ökade med 43,1 % och uppgick till 109,3 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 19,6 % och uppgick till 109,3 MSEK*
 • K/I-talet uppgick till 37,0 % (38,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5 % och total kapitalrelation uppgick till 16,7 %
 • Resultat per aktie uppgick till 5,22 SEK (3,84)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 5,22 SEK (4,54)*

*Justeringar har gjorts i jämförelsetalen från 2016 för kostnader av jämförelsestörande karaktär hänförligt till börsnotering.

Väsentliga händelser, januari – september 2017

 • Dotterbolaget Avarda har under juni slutit avtal med en stor nordisk aktör, Hobby Hall.
 • TF Bank har etablerat inlåningsverksamhet i Norge och i Tyskland.
 • Dotterbolaget BB Finans erhöll i augusti godkännande att bedriva bankverksamhet i Norge och bytte i samband med det namn till BB Bank ASA.

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Denna information är sådan information som TF Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 07:00 CEST.