Delårsrapport januari – mars 2023

”TF Banks låneportfölj fortsätter att öka starkt och det senaste årets tillväxt i lokala valutor uppgick till 28 %. Den främsta drivkraften för tillväxten under det första kvartalet har fortsatt varit tyska kreditkort. Rörelseresultatet ökade med 14 % till 118 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2022 och avkastningen på eget kapital uppgick till 22 %.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – mars 2023 jämfört med januari – mars 2022

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 15 286 MSEK, jämfört med mars 2022 är ökningen i lokala valutor 28 %
  • Rörelseresultatet ökade med 14 % till 117,6 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 13 % till 4,07 SEK
  • K/I-talet uppgick till 42,0 % (43,3)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 22,2 % (24,5)
  • Totala kapitalrelationen har ökat till 16,7 % (15,6) sedan årsskiftet

Väsentliga händelser, januari – mars 2023

  • Kreditkortsverksamheten har under kvartalet haft en kraftig lånebokstillväxt om 16 % och skalfördelar i affärsmodellen har bidragit till att rörelseresultatet förbättrats väsentligt.
  • TF Bank har emitterat supplementärkapitalinstrument om 150 MSEK.
  • Styrelsen har utsett Joakim Jansson till ny VD med tillträde senast under augusti 2023. Nuvarande VD Mattias Carlsson kommer att kvarstå i bolaget som Senior Business Advisor.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen följ länken nedan. För att ställa frågor ring in på nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart och ange möteskoden:

Länk: https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/q1-2023/

SE: +46 (0)8 4468 2488 och ange möteskod 830 6195 3376.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2023 kl. 07:00 CET.