Delårsrapport januari – juni 2023

Under det andra kvartalet har rekordvolymer för tyska kreditkort bidragit till att bankens låneportfölj ökade med 7 % i lokala valutor. Avkastningen på eget kapital uppgick till 22 % under kvartalet och intäkterna växte snabbare än kostnaderna. Genomförda prishöjningar och något lägre tillväxttakt väntas påverka lönsamhet och kapitalrelationer positivt under det andra halvåret.” – Joakim Jansson, VD.

Januari – juni 2023 jämfört med januari – juni 2022

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 012 MSEK, jämfört med juni 2022 är ökningen i lokala valutor 27 %
 • Rörelseresultatet ökade med 15 % till 240,6 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 13 % till 8,32 SEK
 • K/I-talet minskade till 41,7 % (43,8)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 22,0 % (24,4)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 15,0 % (15,6) sedan årsskiftet

April – juni 2023 jämfört med april – juni 2022

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 012 MSEK, jämfört med mars 2023 är ökningen i lokala valutor 7 %
 • Rörelseresultatet ökade med 15 % till 123,0 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 14 % till 4,26 SEK
 • K/I-talet minskade till 41,4 % (44,3)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 21,9 % (24,1)

Väsentliga händelser, januari – juni 2023

 • Kreditkortsverksamheten har under det första halvåret haft en stark lånebokstillväxt om 43 % och skalfördelar i affärsmodellen har bidragit till att rörelseresultatet förbättrats väsentligt.
 • TF Bank har emitterat supplementärkapitalinstrument om 150 MSEK samt genomfört en förtida inlösen av primärkapitalinstrument om 100 MSEK.
 • Joakim Jansson har tillträtt som ny VD den 15 maj 2023. Tidigare VD Mattias Carlsson kvarstår i bolaget som Senior Business Advisor.

För att följa presentationen online, vänligen följ länken nedan. För att ställa frågor ring in på nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart och ange möteskoden:

Länk: https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/tf-bank-q2-presentation-2023/

SE: +46 (0)8 5052 0017 och ange möteskod 896 3859 3956.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023 kl. 07:00 CET.