Delårsrapport januari – juni 2020

“Under det andra kvartalet har de humanitära konsekvenserna av covid-19 blivit alltmer uppenbara i Europa. Däremot är de ekonomiska effekterna av virusutbrottet fortfarande svåra att överblicka. Vi har därför valt en restriktiv hållning för nyutlåningen inom Consumer Lending under större delen av kvartalet, vilket har stärkt bankens kapital och likviditet. Inom Ecommerce Solutions och Credit Cards har tillväxten varit stark under kvartalet.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – juni 2020 jämfört med januari – juni 2019

 • Låneportföljen har ökat med 8 % till 7 047 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet minskade med 17 % till 113,6 MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 17 % till 3,92 SEK
 • K/I-talet är oförändrat och uppgick till 37,8 % (37,8)
 • Totala kapitalrelationen har ökat till 17,5 % (17,4) sedan årsskiftet
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25,2 % (34,3)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 25,2 % (31,7)

April – juni 2020 jämfört med april – juni 2019

 • Låneportföljen har ökat med 1 % till 7 047 MSEK under kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,4 MSEK (70,6)
 • Resultat per aktie minskade med 2 % till 2,41 SEK
 • K/I-talet ökade till 37,9 % (37,6)

Väsentliga händelser, januari – juni 2020

 • Två betydande nordiska e-handlare har signerat samarbetsavtal under det andra kvartalet. Volymen från dessa handlare kommer att öka successivt under kommande kvartal.
 • Som en följd av det osäkra makroekonomiska läget gjordes en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgången av det första kvartalet 2020.
 • TF Bank har fusionerat de tre helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy.
 • Segmentsredovisningen har utvidgats till tre segment från och med första kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 07:00 CET.