Bokslutskommuniké januari – december 2023

Den organiska tillväxten för bankens låneportfölj uppgick till 6 % under det fjärde kvartalet efter rekordvolymer för segmenten Ecommerce Solutions och Credit Cards. Bankens rörelseresultat ökade med 21 % jämfört med motsvarande kvartal 2022. Under 2024 planerar vi att lansera digitala betalningslösningar i Tyskland och expandera kreditkortsverksamheten till Spanien.– Joakim Jansson, VD.

Januari – december 2023 jämfört med januari – december 2022

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 871 MSEK, jämfört med december 2022 är ökningen i lokala valutor 24 %
 • Rörelseresultatet ökade med 17 % till 509,6 MSEK, inklusive omstruktureringskostnader under det tredje kvartalet om 15,9 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 15 % till 17,53 SEK
 • K/I-talet minskade till 41,6 % (43,1)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 21,9 % (23,7)
 • Totala kapitalrelationen har ökat till 15,9 % (15,6)

Oktober – december 2023 jämfört med oktober – december 2022

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 871 MSEK, jämfört med september 2023 är ökningen i lokala valutor 6 %
 • Rörelseresultatet ökade med 21 % till 138,6 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 18 % till 4,66 SEK
 • K/I-talet minskade till 40,4 % (42,0)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 21,5 % (22,8)

Väsentliga händelser, januari – december 2023

 • Kreditkortsverksamheten har haft en lånebokstillväxt om 78 % och skalfördelar i affärsmodellen har bidragit till att rörelseresultatet förbättrats väsentligt.
 • Under inledningen av oktober överfördes den nordiska verksamheten inom segment Ecommerce Solutions till bankens helägda dotterbolag Avarda AB.
 • I slutet av det fjärde kvartalet lanserade banken inlåningsprodukter i Spanien, Irland och Nederländerna.

För att följa presentationen online, vänligen följ länken nedan. För att ställa frågor ring in på nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart och ange möteskoden:

Länk: https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/year-end-report-2023/

SE: +46 (0)8 4468 2488 och ange möteskod 854 9458 8030.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och/eller utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2024 kl. 07:00 CET.