Bokslutskommuniké januari – december 2022

Under fjärde kvartalet ökade TF Bank sina marknadsandelar och både Credit Cards och Ecommerce Solutions noterade rekordvolymer. TF Banks låneportfölj har ökat med 27 % i lokala valutor det senaste året. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 114 MSEK och belastas något av kreditförlustreserveringar relaterade till den höga nyutlåningen.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – december 2022 jämfört med januari – december 2021

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 14 654 MSEK, jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 27 %
 • Rörelseresultatet ökade med 23 % till 434,0 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 21 % till 15,18 SEK
 • K/I-talet uppgick till 43,3 % (41,9)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23,6 % (24,4)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 15,6 % (16,2)

Oktober – december 2022 jämfört med oktober – december 2021

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 14 654 MSEK, jämfört med september 2022 är ökningen i lokala valutor 6 %
 • Rörelseresultatet ökade med 16 % till 114,2 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 13 % till 3,96 SEK
 • K/I-talet uppgick till 42,1 % (43,0)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 22,8 % (25,4)

Väsentliga händelser, januari – december 2022

 • Kreditkortsverksamheten har under året haft en lånebokstillväxt om 93 % och skalfördelar i affärsmodellen bidrar till att rörelseresultatet förbättrats med 51 MSEK.
 • Banken har inom segmentet Ecommerce Solutions tecknat avtal och under slutet av december lanserat ett samarbete med den nordiska handlaren Jollyroom som förväntas generera en årlig transaktionsvolym på drygt 2 miljarder SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Styrelsen har utsett Joakim Jansson till ny VD med tillträde senast under augusti 2023. Mattias Carlsson kommer att kvarstå i bolaget som Senior Business Advisor.
 • Finansinspektionen har givit TF Bank tillstånd att använda den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Beslutet innebär att samtliga kapitalrelationer i TF Bank har stärkts med cirka 1 procentenhet per 2022-12-31.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen följ länken via Youtube nedan och för att ställa frågor ring in på nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart:

Länk: https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/bokslutskommunike-2022/

SE: +46 (0)8 4468 2488 och ange möteskod 857 3984 6592.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 07:00 CET.