Bokslutskommuniké januari – december 2019

”Under det fjärde kvartalet ökade TF Banks låneportfölj med 9 % i lokala valutor. Expansionen i Tyskland utökades mot slutet av året och kreditkorten är en spännande del av bankens framtida tillväxt. Efter årsskiftet fusionerades dotterbolagen BB Bank och Avarda in i TF Bank, vilket förenklar den legala koncernstrukturen och möjliggör en högre intern effektivitet.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – december 2019 jämfört med januari – december 2018

 • Låneportföljen har ökat med 46 % till 6 496 MSEK under året
 • Rörelseresultatet ökade 16 % till 289,4 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade 26 % till 289,4 MSEK
 • Nettoresultatet ökade 16 % till 221,9 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade 26 % till 221,9 MSEK
 • Resultat per aktie ökade 14 % till 10,01 SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade 25 % till 10,01 SEK
 • K/I-talet minskade till 37,8 % (39,4)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 17,2 % (17,4)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 30,6 % (34,5)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 30,6 % (31,6)
 • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 0,50 SEK per aktie för 2019

Väsentliga händelser, januari – december 2019

 • Inom segmentet Ecommerce Solutions har flera nya avtal tecknats och några större nordiska handlare har även valt att förlänga sina befintliga avtal
 • Kreditkortsverksamheten i Tyskland har utökats genom tillsättandet av en landschef och etableringen av ett servicedotterbolag.
 • TF Bank har framgångsrikt emitterat supplementärkapital om 100 MSEK för att optimera kapitalstrukturen och finansiera framtida tillväxt

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 07:00 CET.