Bokslutskommuniké januari – december 2017

”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank. Låneportföljen har ökat med 27 % och det justerade rörelseresultatet har ökat med 21 %. Tillväxten har varit stark i framförallt Norge och Baltikum. Diversifiering är ett av ledorden i verksamheten och under året har vi lanserat inlåningsprodukter i Norge och Tyskland, vilket ger oss fler alternativ för att finansiera utlåningstillväxten de kommande åren.”– Mattias Carlsson, tf VD.

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016

 • Rörelseintäkterna ökade med 16,1 % till 511,6 MSEK
 • Låneportföljen den 31 december 2017 uppgick till 3 156 MSEK, en ökning om 26,8 % under året
 • Rörelseresultatet ökade med 38,0 % till 192,9 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 21,3 % och uppgick till 192,9 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 35,3 % och uppgick till 147,8 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 18,9 % och uppgick till 147,8 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 37,0 % (38,6)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2 % och total kapitalrelation uppgick till 16,2 %
 • Resultat per aktie uppgick till 7,04 SEK (5,47)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 7,04 SEK (6,16)
 • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 2,25 SEK (2,20) per aktie för 2017

Väsentliga händelser, januari – december 2017

 • Dotterbolaget Avarda har under juni slutit avtal med en stor finsk aktör, Hobby Hall.
 • TF Bank har etablerat inlåningsverksamhet i Norge och i Tyskland.
 • Dotterbolaget BB Finans erhöll i augusti godkännande att bedriva bankverksamhet i Norge och bytte i samband med det namn till BB Bank ASA.
 • I november förvärvade TF Bank Intrum Justitias 49-procentiga andel i Avarda AB och dotterbolaget är nu helägt.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Denna information är sådan information som TF Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 07:00 CET.