Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe samt nyval av Sara Mindus, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av John Brehmer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. VD Mattias Carlsson föreslås entledigas från styrelsen.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt. Valberedningen har även beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har, efter diskussion med styrelsen, kommit fram till att arvodena till styrelseledamöterna och ledamöterna i styrelsens utskott inte ska höjas med hänsyn till Covid-19 och situationen på marknaden.

Inför årsstämman har valberedningen bestått av Paul Källenius (representerande TFB Holding AB), Erik Selin (representerande Erik Selin Fastigheter AB), Jonas Weil (representerande Merizole Ltd) och Mari Thjømøe (som styrelseordförande för Bolaget). Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande. Tiberon, den tredje största ägaren i TF Bank, meddelade att de inte ville vara representerade i valberedningen.

Valberedningens övriga förslag och yttrande avseende den föreslagna styrelsen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.tfbankgroup.com.

TF Banks årsstämma kommer att hållas den 7 maj kl 15.00 CET i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 16.00 CET.

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.