TF Bank utser valberedning för årsstämman 2021

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2021, som kommer att hållas tisdagen den 4 maj 2021. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2021 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter, revisor och ersättning för utskottsarbete.

Enligt principerna beslutade på årsstämman 2020 för hur valberedningen ska utses så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2020 och består av följande ledamöter:

  • Paul Källenius, representerar TFB Holding AB
  • Erik Selin, representerar Erik Selin Fastigheter AB
  • Jonas Weil, representerar Merizole Holding LTD
  • John Brehmer, styrelseordförande TF Bank AB

Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra det genom att skicka epost till ir@tfbank.se eller skriva till: TF Bank Group AB (publ), Att: Valberedningen, Norrlandsgatan 7, 111 43 Stockholm, senast den 12 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, vd, mattias.carlsson@tfbank.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl. 10.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.