TF Bank uppfyller kraven för banktillstånd i Norge genom dotterbolaget BB Finans

TF Bank AB (publ) ,”TF Bank” (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har fått beslut från norska Finanstilsynet att det norska dotterbolaget BB Finans uppfyller kraven för banktillstånd. BB Finans AS ”BB Finans” kommer nu att utvärdera villkoren för beslut som gäller under 12 månader.

BB Finans är ett helägt dotterbolag till TF Bank sedan 2015. Banktillståndet i Norge innebär att TF Bank kan fortsätta diversifiera sin finansiering genom att acceptera garanterad inlåning i norska kronor som komplement till inlåningen som redan idag sker i svenska kronor och Euro.

Espen Johannesen, VD på BB Finans, kommenterar: ”Vi är båda stolta och glada av att uppfylla kraven till banktillstånd eftersom det är ett kvitto på den höga kvalitet som vi har i vår verksamhet och möjliggör vår vidare expansion.” 

Declan Mac Guinness, VD och Koncernchef för TF Bank, tillägger: ”Beslutet om att dotterbolaget uppfyller kraven på banktillstånd är en kvalitetsstämpel på vårt norska bolag. Bankverksamhet får inledas med stöd av detta positiva beslut inom 12 månader.

Beslutet om och i så fall när bankverksamhet ska inledas kommer att fattas bl.a. med hänsyn till koncernens och dotterbolagets finansierings- och kapitalbehov. Vi kommer nu de närmaste månaderna att noggrant överväga hur vi bäst kan utnyttja ett eventuellt norskt banktillstånd till bästa för TF Banks aktieägare och kunder.”

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2016 kl. 0900 CET.