TF Bank publicerar Årsredovisning 2019 samt drar tillbaka utdelningsförslaget

 

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2019 har publicerats på www.tfbankgroup.com.

Med anledning av Finansinspektionens kommunicerade uppmaning avseende vinstutdelningar, har styrelsen i TF Bank i samband med avgivandet av årsredovisningen beslutat att dra tillbaka vinstutdelningsförslaget om 0,50 SEK per aktie som presenterades i bokslutskommunikén.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl 16.00 CET.