TF Bank planerar att emittera supplementärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) har givit ABG Sundal Collier AB i uppdrag att anordna investerarmöten i Norden med start tisdagen den 1 december 2020.

En emission av supplementärkapitalinstrument om minst 100 miljoner svenska kronor (”Nya Obligationer”) kan komma att ske bland annat om marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma.

I samband med emissionen av Nya Obligationer, och förutsatt att emissionen genomförs med framgång, kan Bolaget komma att erbjuda innehavare av Bolagets utestående supplementärkapitalinstrument med första inlösendatum den 14 december 2020 (ISIN: SE0007783477) (”Befintliga Obligationer”) att teckna sig för Nya Obligationer samtidigt som Bolaget kan komma att återköpa sådana innehavares Befintliga Obligationer till en premie.

Det eventuella återköpet kommer att ske i enlighet med de villkor som framgår i det godkännande som gavs av Finansinspektionen den 26 november 2020, vilket möjliggör för Bolaget att återköpa eller återbetala samtliga Befintliga Obligationer vid en tidigare tidpunkt än det slutliga förfallodatumet för de Befintliga Obligationerna.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har utsetts som legal rådgivare till Bolaget.

Vid intresse att teckna sig för Nya Obligationer i utbyte mot Existerande Obligationer vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB på tel: +46 (0) 8 566 286 40 eller via e-mail: dcm-syndicate@abgsc.se.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.