TF Bank offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) emitterade den 6 september 2023 primärkapitalinstrument (AT1) om 150 miljoner svenska kronor (”Obligationerna”). Enligt villkoren för Obligationerna har TF Bank åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av upptagandet till handel har TF Bank upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. TF Bank kommer att lämna in en ansökan om upptagande till handel och första dagen för handel av Obligationerna beräknas bli omkring den 22 september 2023. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på TF Banks hemsida www.tfbankgroup.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2023 kl. 18:30 CEST.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.