TF Bank gör extra kreditförlustreservering på 30 MSEK i första kvartalet samt överger finansiellt mål om vinst per aktie för 2020

Med anledning av det osäkra makroekonomiska läget som en följd av coronavirusets spridning i Europa har styrelsen för TF Bank idag beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgången av det första kvartalet 2020. Åtgärden ska ses mot bakgrund av att gällande redovisningsregler innebär att banker ska reservera för förväntade framtida kreditförluster. Det finansiella målet om en vinst per aktie om minst 14,50 SEK år 2020 överges också i samband med dagens besked.

Den 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9. Reserveringskraven i IFRS 9 baseras på en modell för förväntade framtida kreditförluster. Det osäkra makroekonomiska läget som en följd av covid-19, med bland annat en förväntad ökning av antalet arbetslösa i Europa, väntas påverka TF Banks kreditförluster de kommande 12 månaderna. Samtidigt har nationella regeringar presenterat stimulanspaket för att mildra de ekonomiska effekterna av covid-19. Styrelsen för TF Bank har gjort en samlad bedömning av effekterna och som en följd av redovisningsreglerna beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgången av det första kvartalet 2020.

I oktober 2018 fastställde TF Banks styrelse nya finansiella mål för treårsperioden fram till 2020. Ett av målen var att vinst per aktie skulle överstiga 14,50 SEK år 2020. Den extra kreditförlustreserveringen på 30 MSEK som kommuniceras idag medför att det finansiella målet för vinst per aktie överges. TF Banks styrelse avser att fastställa nya finansiella mål när de makroekonomiska framtidsutsikterna har stabiliserats.

Mer information om hur covid-19 påverkar TF Banks verksamhet kommer att lämnas den 16 april i samband med delårsrapporten för det första kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, VD +46 (0)70 374 33 80
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2020 kl. 18:00 CET.