Styrelsens beslut om att erbjuda poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för bolagsstämmor

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 har styrelsen i TF Bank AB (publ) beslutat om att erbjuda aktieägare poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för bolagsstämmor.

Åtgärderna syftar till att bankens årsstämma ska kunna genomföras med minsta möjliga risker för aktieägare, anställda och övriga intressenter. Aktieägare uppmanas att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning samt att utnyttja möjligheten att poströsta. Aktieägare som tillhör en riskgrupp rekommenderas att stanna hemma.

Om antalet aktieägare som deltar fysiskt på stämman trots de vidtagna åtgärderna överstiger vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att stämman inte kan ske på ett säkert sätt, kommer TF Bank AB (publ) att ställa in årsstämman och i stället genomföra denna senare under andra kvartalet 2020. Detta kan komma att ske med kort varsel. Ny kallelse kommer i sådant fall att skickas ut på sedvanligt sätt.

Poströstsedlar och ytterligare information om poströstning finns tillgängligt på bankens hemsida, www.tfbankgroup.com, samt skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Vänligen notera att poströstsedlar måste vara banken tillhanda senast den 30 april 2020.

Vi beklagar att rådande situation innebär förändrade omständigheter för aktieägare. Om du som anmäld till årsstämman har för avsikt att avstå från att delta fysiskt är vi tacksamma om du meddelar banken detta via e-post direkt till ir@tfbank.se.

TF Bank AB (publ) följer utvecklingen gällande Covid-19 noggrant liksom instruktioner från relevanta myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information om årsstämman på bankens webbplats om nödvändigt.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.