Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2019

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutades att vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 skall ske med 2,30 kronor per aktie, i enlighet med styrelsens förslag. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes fredagen den 9 maj 2019. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum onsdagen den 14 maj 2019.

Styrelse
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till styrelsens ordförande valdes Mari Thjømøe.

Styrelsearvode 
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå enligt följande: 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda av banken, 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, med 50 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott och att ingen ersättning utgår till de styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget.

Revisor 
Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin By som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Fastställande av valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning inför årsstämman år 2020 i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärs-möjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Konstituerande styrelsemöte  
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Tone Bjørnov, John Brehmer och Mari Thjømøe till ledamöter i Revisionsutskottet, med Tone Bjørnov som utskottets ordförande. Alla ledamöter i styrelsen utgör Ersättningsutskottet.

TF Bank AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta: 
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan 18.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.