Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 3 maj 2022

TF Bank AB (publ) har idag, den 3 maj 2022, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram. Stämman genomfördes genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 21 500 TSEK till aktieägarna, motsvarande 1,00 SEK per aktie, och som avstämningsdag för utdelningen den 5 maj 2022. Vidare beslutades att balansera 1 229 326 TSEK i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse John Brehmer, Mari Thjømøe, Michael Lindengren och Sara Mindus till styrelseledamöter, samt att genom nyval utse Fredrik Oweson och Niklas Johansson till styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande valdes John Brehmer.

Bertil Larsson och Charlotta Björnberg-Paul hade avböjt omval.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå enligt följande: 1 200 000 SEK till styrelsens ordförande, 400 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 150 000 SEK till ordföranden och 70 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 100 000 SEK till ordföranden och 50 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, samt 150 000 SEK till ordföranden och 75 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i risk- och complianceutskottet.

Revisor
Vidare beslutade årsstämman att genom nyval utse KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Dan Beitner som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om antagande av aktieprogram
Årsstämman beslutade att anta ett Aktieprogram 2022 enligt styrelsens förslag. Programmet har en treårig löptid och innebär att ledande befattningshavare, vissa övriga chefer, nyckelpersoner och specialister, sammanlagt upp till 24 personer, under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda, kan erhålla upp till 26 000 aktier i TF Bank förutsatt att de själva förvärvat motsvarande antal aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

* * * * * * *

TF Bank AB

Styrelsen

* * * * * * *

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2022 kl. 16:30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.