Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 2 maj 2018

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutades att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 skall ske med 2,25 kronor per aktie, i enlighet med styrelsens förslag. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes fredagen den 4 maj 2018. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum onsdagen den 9 maj 2018.

Styrelse

Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Till styrelsens ordförande valdes Mari Thjømøe.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå enligt följande: 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda av banken, 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott.

Revisor

Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin By som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Fastställande av valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning inför årsstämman år 2019 i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Antagande av teckningsoptionsprogram 2018:1

Årsstämman beslutade om att anta teckningsoptionsprogram 2018:1 och därmed om a) en riktad emission av högst 1 372 340 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 6 861 700 kronor samt b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, enligt villkoren i förslaget i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärs-möjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Tone Bjørnov, John Brehmer och Mari Thjømøe till ledamöter i Revisionsutskottet, med Tone Bjørnov som utskottets ordförande. Alla ledamöter i styrelsen utgör Ersättningsutskottet.

TF Bank AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, Investor Relations, +46 706 26 95 33, ir@tfbank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 klockan 20:00 CEST.

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Läs mer på www.tfbankgroup.com