Ledande befattningshavare i TF Bank tecknar fullt i optionsprogram

Årsstämman 2018 för TF Bank AB beslutade om att anta teckningsoptionsprogram 2018:1 och därmed en riktad emission till tre av styrelsen utvalda ledande befattningshavare. TF Bank meddelar idag att teckningsoptionsprogrammet har blivit fulltecknat av Mikael Meomuttel, Espen Johannesen och Mikael Johansson som förvärvade en tredjedel vardera av det totala antalet optioner till priset 2,03 SEK per teckningsoption. 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i TF Bank. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 maj 2021 till och med den 13 juni 2021 till teckningskursen 120 SEK per aktie.  

För fullständiga villkor av teckningsoptionsprogram 2018:1, se kallelsen till årsstämman 2018: www.tfbankgroup.com/sv/kallelse-till-arsstamma-i-tf-bank-ab-publ-2/  

Aktier och aktiekapital
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 372 340 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 6 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i TF Bank, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i bolaget öka med högst 6 861 700 SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions.