Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
Tid: onsdagen den 2 maj 2018 kl. 16.00.
Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna från kl. 15.30. Lättare förtäring kommer att serveras före stämman. I anslutning till verkställande direktörens anförande kommer det att finnas möjlighet för dig som aktieägare att ställa frågor till TF Banks ledning.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 25 april 2018 (”Avstämningsdagen”) samt anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 25 april 2018.

Anmälan kan ske

 • via brev till TF Bank AB (publ), ”Årsstämma”, Box 947, 501 10 Borås, eller
 • via e-post till ir@tfbank.se.

I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare måste behörighetshandlingar, exempelvis skriftlig, daterad fullmakt och registreringsbevis vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid sändas till banken under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 25 april 2018. På bankens webbplats www.tfbankgroup.com/sv/arsstamma-2018/ finns fullmaktsformulär att tillgå.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste också, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 25 april 2018, då sådan omregistrering hos Euroclear ska vara verkställd.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.

a)    Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2017

b)   Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017

c)    Anförande av verkställande direktören

8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017

9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

18. Beslut om antagande av teckningsoptionsprogram 2018:1

a) Emission av teckningsoptioner

b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ola Åhman väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning.

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel 389 710 TSEK, utdelas 48 375 TSEK till aktieägarna och att återstoden, 341 335 TSEK, balanseras i ny räkning. Vinstutdelning föreslås om 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 4 maj 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 9 maj 2018.

Punkt 10; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.

Punkt 11; Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara sex (6).

Punkt 12; Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande och nedan:

 • styrelsens ordförande till 600 000 kronor,
 • styrelseledamöter som inte är anställda av banken till 300 000 kronor,
 • ordföranden i styrelsens revisionsutskott till 100 000 kronor,
 • till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott till 50 000 kronor,

Valberedningen föreslår att ingen ersättning utgår till styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget.

Vidare föreslås att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och TF Bank och om skattemässiga förutsättningar föreligger och förutsatt att det är kostnadsneutralt för TF Bank, ska få faktureras genom bolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn som tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Mari Thjømøe till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Mattias Carlsson anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Punkt 14; Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Martin By, som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Punkt 15; Fastställande av principer för utseende av valberedning

Det föreslås att bolaget antar regler för sammansättningen av valberedningen inför årsstämma i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för sammansättningen av valberedning fattas av stämman.

Valberedningen föreslår:

 1. Att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
 2. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur, på basis av information i enlighet med det ovanstående.

3.     Att om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter.

Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna senare än två månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

4.     Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)           förslag till stämmoordförande;

b)          förslag till styrelse;

c)           förslag till styrelseordförande;

d)          förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;

e)           förslag till revisor; och

f)            förslag till arvode till bolagets revisor.

5.     Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare omfattar bankens verkställande direktör och de vid var tid till denne rapporterande chefer som också ingår i koncernledningen.

Ersättningar till och andra anställningsvillkor för bankens ledande befattningshavare ska utformas så att de (i) är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar ett överdrivet risktagande och (ii) säkerställer bankens tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens banken behöver till för bolaget anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter. Riktlinjerna, som gäller fram till nästa årsstämma, ska tillämpas avseende varje åtagande om och förändring av ersättning. Styrelsen ska besluta om ersättningsvillkoren och får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl.

Ersättningar kan bestå av komponenterna: fast ersättning i form av grundlön, pension, rörlig ersättning samt andra ekonomiska förmåner. Det ska finnas en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Varje ledande befattningshavare ska erhålla en grundlön och kan ha rätt både till allmänna förmåner som erbjuds samtliga medarbetare och särskilda förmåner. Pensionsförmåner ska generellt utgå i enlighet med regler, kollektivavtal och praxis i det land där den ledande befattningshavaren är stadigvarande bosatt. Pensionsförmåner kan vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal och/eller premiebestämda och är oantastbara sedan de intjänats. Styrelsen ska fastställa ett tak för den pensionsmedförande lönen. Om banken säger upp anställningen kan lön utbetalas under en uppsägningstid på 6–12 månader. Därutöver kan avgångsvederlag utgå under 6–12 månader. Rörlig ersättning kan utgå i form av aktier och det ska finnas gränser för det maximala utfallet. Utbetalning av rörlig ersättning ska skjutas upp och villkoras av att den kriterieuppfyllelse på vilken ersättningen grundas visat sig långsiktigt hållbar och av att koncernens ställning inte försämrats väsentligt. Om villkoren för utbetalning inte är uppfyllda ska ersättningen bortfalla helt eller delvis. De väsentliga villkoren i incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämma.

Punkt 17; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Punkt 18; Beslut om antagande av teckningsoptionsprogram 2018:1

a) Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 372 340 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 6 861 700 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Avarda AB (556986-5560), (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.
 2. Överteckning kan inte ske.
 3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter bolagsstämman.
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 maj 2021 till och med den 13 juni 2021.
 8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 157 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden om fem handelsdagar närmast efter avstämningsdagen för utdelningen som beslutas på årsstämman 2018. Avstämningsdagen är föreslagen till 3 maj 2018, vilket medför att nämnda period om fem handelsdagar närmast efter avstämningsdagen blir 4 maj 2018 till och med 11 maj 2018.
 9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 10. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma tre av styrelsen utvalda ledande befattningshavare (”Deltagarna”).

 1. Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva en tredjedel vardera av det totala antalet optioner. För det fall att någon eller några Deltagare inte förvärvar hela sin andel erbjuds övrig(a) Deltagare att förvärva kvarstående optioner.
 2. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 2,19 kronor per option baserat på en aktiekurs om 79,00 kronor och en teckningskurs 123,96 kronor.
 3. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 4. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 12 maj 2018. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 5. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

 1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 372 340 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 6,0 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

 1. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

 1. Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 1. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

 1. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm

I Bolaget finns ett utestående incitamentsprogram utöver det som beslutas vid denna årsstämma. Incitamentsprogrammet 2016:1 beslutades vid Bolagets årsstämma den 12 april 2016. Incitamentsprogrammet 2016:1 omfattade 443 298 teckningsoptioner, varav hälften har återköpts av Bolaget. Av incitamentsprogrammet 2016:1 finns 221 649 teckningsoptioner utestående.

Sammanlagt berättigar de 221 649 av styrelsen tilldelade teckningsoptionerna deltagaren att teckna lika många aktier till en teckningskurs fastställd till 113,25 kronor. Vid en full nyteckning med stöd av samtliga utestående teckningsoptioner kan 221 649 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av utestående teckningsoptioner under incitamentprogrammet 2016:1 kan ske under perioden från och med den 12 mars 2019 till och med den 12 april 2019. Genom de tecknade och tilldelade teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med högst 1 108 245 kronor.

Det antecknas att ovanstående teckningskurs och antal aktier, samt därmed beloppet för aktiekapitalökningen, kommer att bli föremål för omräkning innan eventuell nyteckning av aktier. Omräkningen kommer att ske med anledning av beslutad utdelning till aktieägarna under optionernas löptid och görs i enlighet med de villkor som gäller för teckningsoptioner av serie 2016:1.

Vid Bolagets årsstämma den 12 april 2016 beslutades om två ytterligare incitamentsprogram, 2016:2 och 2016:3. Samtliga teckningsoptioner i 2016:2 och 2016:3 har återköpts av Bolaget till följd av att deltagarna inte längre är anställda i Bolaget.

 1. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt B ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 19; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Aktier och röster
Bankens aktiekapital uppgår till 107 500 000 kronor bestående av totalt 21 500 000 stamaktier. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst på stämman.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17 och 19 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 18 a) och b) krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Rätt till upplysningar
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast den 11 april 2018 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.tfbankgroup.com/sv/arsstamma-2018/ . Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman
Stockholm i april 2018
TF Bank AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, tf VD, +46 (0) 70 374 33 80
Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 08.00 CET

Note to English-speaking shareholders
An English translation of this notice to attend the Annual General Meeting of TF Bank AB (publ) can be obtained at www.tfbankgroup.com/en/annual-general-meeting-2018/
Venue: Roschier Law Firm, Brunkebergstorg 2 in Stockholm
Date: Wednesday 2nd May 2018
Time: 4:00 p.m. (CET)