Delårsrapport januari – september 2020

Återigen levererar TF Bank ett kvartal med stark tillväxt. Låneportföljen ökade med 7,5 % under det tredje kvartalet och tillväxten de senaste 12 månaderna uppgår till 24 %. Konsumentlånen i Norge och kreditkorten i Tyskland har varit de främsta drivkrafterna bakom ökningen de senaste månaderna. Samtidigt har vi bibehållit den förstärkta positionen för bankens kapital och likviditet.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – september 2020 jämfört med januari – september 2019

 • Låneportföljen har ökat med 17 % till 7 574 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet minskade med 13 % till 186,2 MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 13 % till 6,46 SEK
 • K/I-talet ökade till 38,1 % (37,3)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 17,0 % (17,4) sedan årsskiftet
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23,4 % (33,8)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 23,4 % (31,4)

Juli – september 2020 jämfört med juli – september 2019

 • Låneportföljen har ökat med 7,5 % till 7 574 MSEK under kvartalet
 • Rörelseresultatet minskade med 7 % till 72,6 MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 6 % till 2,54 SEK
 • K/I-talet ökade till 38,7 % (36,5)

Väsentliga händelser, januari – september 2020

 • Satsningen på tyska kreditkort har utökats och vid utgången av det tredje kvartalet hade ca 38 000 kort givits ut.
 • Inom segmentet Ecommerce Solution har 23 nya avtal med nordiska e-handlare signerats under året.
 • Som en följd av det osäkra makroekonomiska läget gjordes en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgången av det första kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl. 07:00 CET.