Delårsrapport januari – mars 2022

”TF Banks affärsmodell bygger på en diversifierad låneportfölj med möjlighet att allokera kapital till olika marknader. Under det första kvartalet har vi valt att främst prioritera tillväxt på den nordiska och tyska marknaden. Rörelseresultatet ökade med 31 % jämfört med första kvartalet 2021, vilket speglar låneportföljens utveckling det senaste året.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – mars 2022 jämfört med januari – mars 2021

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 11 518 MSEK, jämfört med mars 2021 är ökningen i lokala valutor 30 %
  • Rörelseresultatet ökade med 31 % till 102,8 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 27 % till 3,61 SEK
  • K/I-talet ökade till 43,3 % (40,9)
  • Totala kapitalrelationen har minskat till 16,0 % (16,2)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24,5 % (24,1)

Väsentliga händelser, januari – mars 2022

  • Utlåningsverksamhet i Österrike har etablerats inom segment Credit Cards med ett liknande erbjudande som på den tyska marknaden.
  • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna fordringar har tecknats på några av de största marknaderna inom segmenten Consumer Lending och Credit Cards.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 07:00 CEST.