Delårsrapport januari – mars 2021

”TF Banks expansion fortsätter och låneportföljen ökade till 8,6 miljarder kronor vid utgången av det första kvartalet. Den tyska kreditkortsportföljen har ökat med 31 % sedan årsskiftet. Rörelseresultatet steg till 79 MSEK och kreditförlustnivån minskade till 3,0 %. Efter kvartalets utgång har Boozt implementerat vår betalningslösning för sina nordiska webbutiker.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – mars 2021 jämfört med januari – mars 2020

  • Låneportföljen uppgick till 8 643 MSEK, sedan årsskiftet var ökningen i lokala valutor 6 %
  • Rörelseresultatet ökade med 83 % till 78,6 MSEK, jämförelseperioden påverkades av en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 90 % till 2,84 SEK
  • K/I-talet ökade till 40,9 % (37,8)
  • Totala kapitalrelationen har minskat till 16,2 % (17,4) sedan årsskiftet, vilket delvis beror på återköp av supplementärkapital om 47 MSEK
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24,1 % (15,9)

Väsentliga händelser, januari – mars 2021

  • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna lån har tecknats i Norge, Finland och Sverige inom segmentet Consumer Lending.
  • Expansionen i Tyskland fortsätter och den tyska kreditkortsportföljen har ökat med 31 % sedan årsskiftet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 6 april 2021 meddelades att TF Banks e-handelssatsning Avarda lanserat en betalningslösning för hela Boozts snabbväxande e-handelsmiljö. Detta sker efter ett framgångsrikt pilotprojekt gällande Booztlet.com under hösten 2020.

Månadsstatistik

För att skapa ytterligare transparens och förståelse för verksamheten kommer TF Bank att börja publicera månadsstatistik avseende totala låneportföljens storlek, nyutlåning inom Consumer Lending, transaktionsvolym inom Ecommerce Solutions samt antal aktiva kreditkort inom Credit Cards. Statistiken kommer att publiceras varje månad med start i maj 2021, med undantag för rapportmånader då utfallet presenteras i delårsrapporterna.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 07:00 CET.