Delårsrapport januari – juni 2022

”Samtliga segment noterade rekordvolymer när TF Banks nyutlåning ökade med 52 % till 4,0 miljarder under det andra kvartalet. Den årliga tillväxten för låneportföljen uppgick till 32 % i lokala valutor, varav 8 % det senaste kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 28 % jämfört med andra kvartalet 2021.”

– Mattias Carlsson, VD.

Januari – juni 2022 jämfört med januari – juni 2021

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 12 570 MSEK, jämfört med juni 2021 är ökningen i lokala valutor 32 %
 • Rörelseresultatet ökade med 29 % till 209,5 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 28 % till 7,36 SEK
 • K/I-talet ökade till 43,8 % (41,7)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24,4 % (23,9)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 15,5 % (16,2) sedan årsskiftet

April – juni 2022 jämfört med april – juni 2021

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 12 570 MSEK, jämfört med mars 2022 är ökningen i lokala valutor 8 %
 • Rörelseresultatet ökade med 28 % till 106,7 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 29 % till 3,75 SEK
 • K/I-talet ökade till 44,3 % (42,4)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24,1 % (23,5)

Väsentliga händelser, januari – juni 2022

 • Under juni månad inledde TF Banks varumärke Avarda ett samarbete med Haypp Group på den norska marknaden som förväntas generera närmare 1 miljard NOK i årlig transaktionsvolym.
 • Utlåningsverksamhet har etablerats i Danmark och Spanien inom segment Consumer Lending och i Österrike inom segment Credit Cards.
 • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna fordringar har tecknats på flera marknader inom samtliga segment.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2022 kl. 07:00 CEST.